Korupcijos prevencija

PASIŪLYMAS DĖL PASLAUGŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS SRITYJE


UAB „Vadybos pokyčių konsultavimas“ siūlo pasinaudoti ekspertų paslaugomis ir perleisti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir įvertinimo prievolę ir (ar) Savivaldybės korupcijos prevencijos programos parengimą profesionalams:

1. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas ir vertinimas.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir įvertinimo paslaugos metu:

 

Išanalizuosime institucinę situaciją pagal bendrai su Jumis parinktas tyrimo kryptis, siekiant išsaugoti institucijos skaidrią veiklą; Įvertinsime įstaigos veiklos sričių atitiktį įstatymu nustatytiems kriterijams; Nustatysime galimus korupcijos rizikos veiksnius įstaigos veiklos srityse; Pateiksime vertinimus ir rekomendacijas dėl priemonių, kurių būtina imtis nustatytiems galimiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar pašalinti.

2. Savivaldybės korupcijos prevencijos programos atnaujinimas.

Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 buvo patvirtinta Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija 2015–2025 metų programa (toliau – Programa), kurios 39 punktas numato, kad „Savivaldybių tarybos, atsižvelgdamos į Programos nuostatas, tvirtina ir atnaujina savivaldybių kovos su korupcija programas“. Remiantis šiuo aspektu, kiekviena savivaldybė turėtų atsinaujinti savo trijų metų trukmės savivaldybės kovos su korupcija programą ir peržiūrėti jos priemonių planą. Vyriausybės patvirtintame šios Programos Tarpinstituciniame veiklos plane pateikiamos priemonės, aktualios ir savivaldybėms. Todėl atsižvelgdami į savivaldybei tenkančią prievolę rengti ar atnaujinti vieną iš strateginių savo institucijos dokumentų, UAB „Vadybos pokyčių konsultavimas“ siūlo pagalbą rengiant ar atnaujinant programą ir (ar) jos įgyvendinimo priemonių planą.

 

1. Kovos su korupcija programos parengimas:

 • Interviu;
 • Ekspertinė apklausa;
 • Dokumentų analizė ir rengimas.

2. Kovos su korupcija programos priemonių plano parengimas:

 • Įgyvendintų  programų  priemonių      vertinimas;
 • Geriausios patirties taikymas.

3. Korupcijos pevencijos tvarkos aprašo parengimas:

 • Interviu;
 • Ekspertinė apklausa;
 • Dokumentų analizė.

 

3. Mokymai korupcijos prevencijos temomis pagal poreikį.

Siūlome pasinaudoti lektorių ir ekspertų paslaugomis. Mokymų metu:

 • pateiksime sisteminius vertinimus dėl antikorupcinių priemonių įgyvendinimo;
 • supažindinsime su taikytina antikorupcine politika ir korupcijos prevencijos priemonėmis;
 • aptarsime spręstinas institucijos problemas.

 

EKSPERTAI

Dirbame tik su kompetentingais ekspertais, turinčiais ilgalaikę konsultavimo patirtį korupcijos prevencijos srityje.

 

PASLAUGOS KAINA

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir įvertinimo, programos sukūrimo/atnaujinimo, mokymų  paslaugų kaina nustatoma bendru sutarimu, priklausomai nuo teiktinų paslaugų apimties.

 

El.p. korupcijosprevencija@konsultavimas.lt

 

Siekiant užtikrinti mokymų kokybę, UAB „Vadybos pokyčių konsultavimas“ laikosi griežtų kokybės standartų. Veikla vykdoma vadovaujantis įdiegtu kokybės vadybos standartu: esame sertifikuoti pagal ISO 9001:2008, sertifikato Nr. 62073-2009-AQ-FIN-FINAS, todėl bendri veiklos valdymo principai taikomi vadovaujantis veikiančiu Kokybės vadovu, o numatyta veikla standartizuojama ir vykdoma pagal aprašytas tos veiklos įgyvendinimo procedūras.